PCB i hjemmet eller på arbejdspladsen?

PCB tilhører kategorien af hormonforstyrrende stoffer der både kan påvirke forplantningsevnen, og er mistænkt for at være kræftfremkaldende samt for at skade børns indlæringsevne.

Stoffet har været brugt i blandt andet maling, fugemasse, gulvbelægninger og kondensatorer i lysarmaturer, og var ifølge en stor kortlægning fra energiministeriet fra 2013 på dette tidspunkt at finde i mere end 50% af den danske bygningsmasse.

Det er dog ikke altid sundhedsskadeligt at befinde sig i rum hvor der er brugt PCB i byggematerialerne, det afhænger af hvorvidt det bliver frigivet til luften og i hvilken koncentration.

Vi kan med vores udstyr udtage prøver til miljøanalyse for partikler i indeluften og finde ud af, om der er indhold af PCB der overskrider den fastsatte aktionsværdi eller ej.

Hvis det viser sig at aktionsværdierne er overskredet, kan vi efterfølgende hjælpe med at lokalisere forureningskilden og ved hjælp af prøveudtagning og analyser, finde ud af om der er vandret PCB til de omkringliggende materialer, så i kan komme problemet til livs.

Over 3.000 ng PCB/m3

Det vurderes, at ophold i længere tid kan være forbundet med en betydende helbredsrisiko, og det må i de fleste sammenhænge betragtes som en nærliggende sundhedsfare. Det anbefales, at der gribes ind med kildefjernelse og/eller forsegling uden unødig forsinkelse, også i bygninger, som kun anvendes dele af døgnet. Midlertidige afværgeforanstaltninger bør umiddelbart iværksættes. Disse vil sædvanligvis omfatte optimering af ventilation, temperaturregulering og intensiveret rengøring, afpasset efter det aktuelle rengøringsniveau og bygningens brug.

300 – 3.000 ng PCB/m3

Det må antages, at ophold i længere tid kan medvirke til sundhedsskader. Det anbefales, at der umiddelbart iværkættes midlertidige afværgeforanstaltninger. De midlertidige foranstaltninger vil kun ved lette forureninger kunne forventes at nedbringe niveauet til under 30o ng/m3, hvorfor kildefjernelse og/eller indkapsling ofte vil være påkrævet. I prioriteringen af indsatsen bor følgende indgå.

  • Bygninger, som bruges af børn og yngre prioriteres.
  • Bygningernes anvendelsesgrad og grad af forurening med PCB i intervallet 3oo-3000 ng/m3 kan indgå. Bygninger, som kun anvendes en del af døgnet, bidrager kun til den enkeltes PCB-belastning svarende til opholdstiden.
  • Bygninger, som anvendes af mange forskellige personer, men i de fleste tilfælde i kort tid for hver enkelt person (f.eks. gangareal og faglokaler i en skole), giver lavere belastning for den enkelte.

Under 300 ng PCB/m3

Der er PCB i bygningen, men udsættelsen vurderes ikke at medføre en betydende forøget helbredsrisiko.

Kilde: Sundhedsstyrelsen