Jordprøver

Bortskaffelse af jord

Når der udgraves jord, typisk i forbindelse med støbning af fundamenter i nye huse, skal den overskydende jord bortkøres.

Hvor den skal afleveres afhænger af om der findes miljøfarlige stoffer i den, for eksempel i form af olie eller tjære forbindelser, og af hvor høj en eventuel koncentration de findes i.

Vi tilbyder udtagning af relevante prøver, de nødvendige akkrediterede analyser, samt den efterfølgende klassificering.

Vores opgaver med at udtage prøver af jord til bortskaffelse, afsluttes altid med den påkrævede dokumentation, herunder tegning af mile, udpegning af prøvesteder samt fotodokumentation.

Sløjfning af nedgravet olietank

Der kan være flere grunde til at fjerne og sløjfe en nedgravet olietank, det kan for eksempel være:

Tanken har overskredet sin levetid

Der skal opføres nye bygninger på grunden

I forbindelse med salg af grunde

Vores kortlægning af eventuelle udsivninger eller oliespild tager udgangspunkt i regionernes vejledninger, og vi afleverer altid fyldestgørende dokumentation for indhold og prøvesteder.

Forurenings undersøgelser og kortlægning

Ved mistanke om forurening af jord ved nybyggeri, kan det være nødvendigt at udtage prøver af jordbunden i forskellige niveauer, for at danne sig et overblik over eventuel forurening og for at imødekomme eventuelle kommunale krav.

I forbindelse med kortlægning tilbyder vi følgende ydelser:

Indledende historiske undersøgelser af matriklen

Indhentning af oplysninger om kabelføring

Udtagning af boreprøver

Dokumentation af forureningsgrad