Dansk Miljø Kontrol

På tide at komme videre?

Hvis I vil rive en gammel bygning ned for at bygge drømmeboligen, eller lave en gennemgribende renovering af jeres hjem, skal i have foretaget en miljøundersøgelse, også kaldet en miljøscreening for miljøfarlige stoffer.

Myndighedskravet om miljøscreening har til formål at sikre at miljøfarlige stoffer, som for eksempel PCB, asbest eller PAH forbindelser, ikke ender i naturen og at sørge for at de sanitører der udfører nedrivning og miljøsanering, kan tage de foreskrevne forholdsregler i forhold til sikkerhed og sundhed.

Vi starter altid med en gennemgang af bygningens historik, hvorefter vi screener konstruktionen for materialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer.

Derefter udtager vi de nødvendige prøver som analyseres på et akkrediteret laboratorium, og dokumenterer vores arbejde med relevante fotos af prøvestederne.

Resultaterne danner sammen med fotos af det materiale der er taget prøver af, grundlaget for vores miljørapport.

Det tager typisk nogle timer at miljøscreene et almindeligt enfamilieshus og en uges tid efter sidder i med miljørapporten i hånden. Men vi kan godt arbejde hurtigere hvis det er påkrævet, og har før leveret en miljørapport på tre arbejdsdage – inklusive miljøscreening.

Miljørapporten er nødvendig i den videre proces hvor den skal bruges både af det valgte nedrivningsfirma når miljøsaneringen skal planlægges og som dokumentation overfor kommunen, når byggeaffaldet senere skal bortskaffes. Som husejere er det jeres ansvar at regler og love overholdes og en grundig miljøscreening, er første skridt i et problemfrit forløb.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg lave en miljøscreening?

Det har siden 2013 været lovpligtigt at screene for miljøfarlige stoffer ved nedrivninger, og ved renoveringer af mere end 10m2. Lovkravet findes i affaldsbekendtgørelsen og gælder såvel for private som virksomheder.

Formålet er at undgå spredning af miljøfarlige stoffer i naturen, hvis de ikke bortskaffes korrekt.

Som privatperson der vil rive et hus ned, er det vigtigt at vide, at resultatet af screeningen kan påvirke prisen på den efterfølgende miljøsanering af bygningen.

Vi anbefaler en miljøscreening som det første skridt ved nedrivninger, så I kan indhente det mest præcise tilbud – uden dyre overraskelser. 

Hvad er en miljøscreening?

En miljøscreening er en gennemgang af bygningen eller et bestemt område, for at finde de materialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer.

Når materialerne er udpeget, udtages prøver til analyser, så indholdet kan bestemmes.

Hvad kigger I efter?

De enkelte kommuner kan have fokus på forskellige stoffer, men vi vil som udgangspunkt lede efter materialer, der kan indeholde et eller flere af følgende stoffer:

Asbest

PCB

Tungmetaller

PAH – forbindelser

Klorerede paraffiner

Hvor kigger I?

Vi udtager typisk prøver af følgende:

Ind – og udvendig maling

Termoruder uden graveringer/stempel

Vinduesfuger

Fliser i køkkener og badeværelser

Gulvbelægninger

Rørisolering

Skorstene

Tagpap

Eternittage hvor visuel typebestemmelse ikke er mulig

Hvor lang tid tager det?

Det tager typisk en times tid at screene bygningen, udtage prøver og foto dokumentere prøvestederne.

Derefter bliver prøverne analyseret og der udarbejdes en miljørapport.

Miljørapporten skal bruges ved anmeldelse af affald, og kan med fordel bruges ved indhentning af tilbud på nedrivning og miljøsanering

Vores standard leveringstid på miljørapporter er 6 arbejdsdage, efter screeningen af bygningen. Men vi kan godt levere på kortere tid mod tillæg.

 

Hvis I har spørgsmål om miljøscreening, sidder vi klar til en uforpligtende samtale på telefon: 70 605 330.

Luk menu